TRIANING

ให้บริการฝึกอบรมวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • สอนวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด

  • สอนวิธีการคำนวณค่าความไม่แน่นอน

  • สอนการจัดทำเอกสารประกอบการสอบเทียบ

  • โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Project-2021 ISO/IEC 17025 : 2017  By PCL HOLDING

 

 
 
 
 
Visitors: 60,143